Accessibility Tools

Skip to main content

Incapacitat Permanent Total i Incapacitat Permanent Absoluta

Incapacitat Permanent Total i Incapacitat Permanent Absoluta

silla ruedas vacia habitacion

 

¿Quines Incapacitats es poden declarar?

La Incapacitat Temporal és aquella que, a causa d'un accident o malaltia no laboral, un empleat o treballador autònom, està impossibilitat d'exercir el seu treball temporalment i rep assistència sanitària del sistema públic de salut, i la facultat laboral expedirà els facultatius de la Seguretat Social.

A diferència de la Incapacitat Temporal, la Incapacitat Permanent Total i l'Absoluta són dues de les incapacitats permanents, no temporals, que es poden declarar quan algú pateix una malaltia incurable o un accident que provoca lesions amb conseqüències irrecuperables.

També hi ha la Incapacitat Parcial que es pot declarar en tenir certes dificultats per continuar exercint la professió habitual, tot i que es pugui seguir en el mateix lloc de treball. Es tracta d'una compensació pels obstacles que genera una determinada malaltia o lesió per exercir una activitat laboral. Aquest seria el grau més baix de la incapacitat permanent.

La Gran Invalidesa seria el grau màxim. En aquesta situació d'incapacitat permanent, la persona afectada no pot desenvolupar cap feina, a més, de necessitar ajuda de terceres persones per a les activitats quotidianes del dia a dia (vestir-se, netejar-se, menjar...), en realitat té una gran dependència.

Entre aquests dos extrems hi ha la incapacitat permanent total i la incapacitat permanent absoluta. En què consisteixen?

¿Quin subsidi presta cada una d’elles?

 La Incapacitat Permanent Total és aquella que es declara quan, a causa dels símptomes i/o seqüeles d'una patologia o lesió, un treballador no pot continuar fent la SEVA feina habitual.

El subsidi o la pensió que dóna dret a percebre aquesta incapacitat, quan l'INSS o un jutge l'aprova, és una prestació del 55% de la base reguladora.

Podrà cobrar-la alhora que s'exerceixi una professió on les tasques, a dur a terme, siguin essencialment diferents respecte de les que són pròpies del "treball habitual" d'aquesta persona.

En canvi, la Incapacitat Permanent Absoluta és la que es declara quan el treballador no pot continuar actiu laboralment parlant, en cap ocupació o ofici.

El subsidi o pensió que dóna dret a percebre aquesta incapacitat quan l'INSS, o un jutge l'aprova, és una prestació del 100% de la base reguladora.

Això no vol dir, però, que amb la incapacitat absoluta no es pugui treballar en cap ocupació. Sí que és possible fer-ho, però en feines molt adaptades o protegides i que l'acció de fer-ho no sigui conseqüència d'una millora.

Per exemple, un cas d'IPT: Imaginem que la Gina, una netejadora professional d'oficines, li donen una incapacitat total per a la seva activitat per patir lumbàlgia crònica. Tot i estar percebent aquesta prestació, Gina podria seguir activa si aconsegueix una ocupació amb menys requeriments físics (per exemple, d'administrativa, etc.)

Un altre exemple, un cas d'IPA: Adela pateix fibromiàlgia greu, fatiga crònica i migranyes diàries i li donen una pensió d'incapacitat permanent absoluta per no poder exercir cap tipus de professió. A partir d'aquí, si voleu o necessiteu treballar, haurà de ser molt més exhaustiva en la seva elecció. No podria desenvolupar un lloc convencional d'administrativa, ja que s'arriscaria que l'INSS la cridés a una revisió de grau per suposada millora. I llavors podria perdre la seva prestació en estar, recordem-ho, protegida econòmicament per no poder executar “cap tipus de feina”. Aleshores, en què podria treballar?

Treballs compatibles amb Incapacitat Absoluta o Gran Invalidesa

 És impossible fer un llistat d'activitats laborals compatibles amb una incapacitat absoluta o una gran invalidesa, ja que sempre dependrà de les limitacions físiques o psíquiques d'aquesta persona pensionista en concret, la seva compatibilitat.

No obstant això, hi ha algunes generalitats que sí que es poden enumerar si parlem de cobrar la pensió per incapacitat en aquests graus i percebre alhora ingressos per feina, ja sigui per compte propi o aliè:

  • Afiliar-se al règim d'autònoms i dirigir un negoci contractant una o més persones empleades que treballin per tu.
  • Executar accions de voluntariat no remunerades.
  • Activitats molt esporàdiques amb un mínim d’ingressos i sense inclusió en cap règim de la Seguretat Social.
  • Triar llocs de treball especialment adaptats, com els que solen oferir en centres especials d'ocupació per a discapacitats o entitats com l'ONCE.
  • Optar pel teletreball, que no obliga al desplaçament i afavoreix els possibles descansos fins i tot al llit -per a persones que ho necessiten-, accés al servei, etc. Tot i que cal argumentar-ho molt bé per ser vàlid!
  • Altres situacions molt específiques en què l'adaptació és molt personalitzada.

¿Entre la Incapacitat Permanent Total y la Absoluta, quina és la que més declara el INSS?

 La primera, és a dir la Incapacitat Permanent Total que és per la qual s'obté un 55% de la base reguladora, és la que en major quantitat de casos es declara. Quina casualitat! no et sembla?

A març del 2023 un 69,53% de les incapacitats concedides eren Permanent Total i només el 28,38% eren Absolutes i el 2,09% Gran Invalidesa.

Recordem que l'Absoluta és per on el subsidi a cobrar serà del 100% de la base reguladora mentre que la Total serà el 55%.

I tot això, on ens porta? Doncs a la conveniència de tenir una assegurança de vida amb la contingència de la Invalidesa Permanent Total contractada, ja que en cas de patir-la només cobrarem un 55% de la base reguladora i ateses les condicions del mercat laboral, trobar una ocupació compatible amb aquesta invalidesa i que ens permeti portar una vida normal serà difícil.

Però no totes les assegurances de vida incorporen la Invalidesa Permanent Total i si ho fan a quina prima? Abans de contractar una assegurança de vida, és important veure les diverses opcions o alternatives i comparar per, arribat el cas, sortir-ne guanyant.

Conclusió

Donades la casuística i la diversitat de clàusules en els condicionats de les pòlisses de vida és molt recomanable que abans de contractar una assegurança de vida ho facis amb persones professionals de l'assegurança, no amb aquelles que estan obligades a col·locar el risc per manca de rendibilitat a els seus productes habituals. Llegir article: Què saber d'una assegurança de vida vinculada a un préstec hipotecari

Si tens algun dubte o ens vols plantejar el teu cas, no dubtis a posar-te en contacte.

Font: Capmany Advocats