Accessibility Tools

Skip to main content

Canvis en el Impost sobre Primes d'Assegurances

Canvis en el Impost sobre Primes d'Assegurances

 

concepto economia ahorro finanzas contadora o calculadora uso bancario 1421 88

 

Nou Impost sobre les Primes d'Assegurances

Amb motiu de la recent aprovació del passat 23 de desembre, de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 (d'ara endavant la Llei), es modifica el tipus de gravamen de l'impost sobre primes d'assegurança del 6% a 8% amb entrada en vigor l'1 de gener de 2021, dia següent a la seva publicació al BOE.

 •  El tipus actual del 6% és aplicable a aquelles pòlisses d'assegurança que siguin formalitzades i que tinguin dates d'efectes anteriors a la data en què entri en vigor la Llei.
 • El tipus impositiu del 8% és d'aplicació a les pòlisses d'assegurança de quins efectes es produeixin a partir de la data en què entri en vigor la Llei.

No obstant això, es preveu una excepció relacionada amb els pagaments fraccionats de prima. En aquests supòsits, s'aplicarà el tipus impositiu que estigui vigent en el moment en què la prima fraccionada sigui exigible.

Finalment, informem que, en aquells casos en què el rebut de prima emès inclogui un tipus impositiu del 6%, quan realment hauria d’aplicar un tipus impositiu del 8% (d'acord amb l'indicat anteriorment), les companyies asseguradores podran emetre els corresponents rebuts suplementaris per la diferència.

Per a qualsevol dubte estem per donar-li la màxima informació. Contacta'ns.

PD: Aquest impost té excepcions a alguns rams als quals no se'ls aplica i són:

 • Les assegurances socials obligatòries i assegurances col·lectives que instrumentin compromisos de pensions.
 • Les assegurances de vida (defunció)
 • Les operacions de capitalització basades en tècnica actuarial.
 • Les assegurances d'assistència sanitària i malaltia.
 • Les assegurances de caució.
 • Les assegurances de crèdit a l'exportació.
 • Les assegurances agràries combinades.
 • Els contractes de reassegurança.
 • Les operacions d'assegurança relacionades amb el transport internacional de mercaderies o viatgers.
 • Les operacions d'assegurança relacionades amb vaixells o aeronaus que es destinen a el transport internacional, amb excepció dels que realitzin navegació o aviació privada d'esbarjo.