Accessibility Tools

Skip to main content

Com esbrinar si un familiar mort tenia una assegurança de vida

Com esbrinar si un familiar mort tenia una assegurança de vida

Quan succeeixen els imprevistos succeeixen, són tan inesperats que a vegades no es té l'oportunitat de deixar tots els assumptes en ordre abans de partir.

En situacions com aquestes, o quan es tracta d'un familiar que vivia només, és comú preguntar-se si aquest familiar, del qual pot heretar-se béns, tenia una assegurança de vida. És important esbrinar aquesta informació, ja que, en cas d'existir una assegurança, aquest pot proporcionar un suport econòmic a les persones designades com a beneficiàries.

A continuació, explicaré el procediment que s'ha de seguir per a obtenir aquesta informació.

Què fer quan un familiar mor?

Per què plantejar-se la pregunta de si el familiar mort tenia una assegurança de vida? Indistintament de la situació, és fonamental plantejasela ja que, de no fer-ho i existir una pòlissa, aquesta podria quedar sense cobrar.

És important tenir en compte si existeixen productes financers com a préstecs, hipoteques o targetes de crèdit en l'inventari de béns del mort, ja que les pòlisses de vida poden estar vinculades a productes bancaris la finalitat dels quals és garantir la seva amortització o pagament. Per tant, si existeixen productes financers d'aquest tipus és necessari seguir els passos corresponents per a determinar si hi havia una pòlissa d'assegurança de vida associada a ells ja que no sempre les pòlisses de vida es contracten de manera independent.

És possible que la família desconegui l'existència d'aquestes assegurances.

El Ministeri de Justícia ha establert el Registre de Contractes d'Assegurances de Cobertura de Defunció amb el propòsit de protegir la ciutadania en cas de defunció dels seus familiars. L'objectiu d'aquest registre és informar les persones interessades sobre l'existència d'una pòlissa i la companyia o entitat amb la qual està associada. D'aquesta manera, podran sol·licitar la indemnització que els correspongui.

Les assegurances de vida ofereixen protecció en cas de defunció o invalidesa de la persona que els contracta. A més del rendiment que s'obté per la prima invertida, els familiars i dependents que comptaven amb els ingressos del mort poden rebre un pagament únic o una renda, d'acord amb les decisions prèvies de l'assegurat. En cas d'existir deutes pendents amb entitats bancàries, el capital de l'assegurança pot cobrir aquestes obligacions.

Com esbrinar si un familiar tenia una assegurança de vida

Encara que qualsevol gestió d'aquest tipus pugui semblar-nos un tràmit enutjós i complex, en realitat és bastant senzill perquè consisteix a presentar una simple sol·licitud al registre públic esmentat o a una Gerència Territorial del Ministeri de Justícia.

La consulta pot realitzar-se de manera presencial o per via telemàtica. La consulta presencial sol ser més ràpida, ja que els informes solen emetre's al moment, i permet obtenir assessorament per part del personal en cas de ser necessari.

Com fer la consulta? Hi ha un imprès Model 790 que hauràs d'emplenar, tant si decideixes acudir de manera presencial com si fas la consulta per via telemàtica. El cost de la taxa és aproximadament de 10 €.

Transcorreguts 15 dies hàbils a partir de la defunció del familiar, podràs presentar la sol·licitud, adjuntant el certificat de defunció obtingut en el Registre Civil.

Una vegada obtingut l'informe que indiqui si el familiar tenia alguna assegurança contractada i amb quina companyia, s'haurà de contactar a aquesta companyia per a conèixer qui són els beneficiaris designats. Donant les dades personals del mort i del familiar sol·licitant, des de la companyia hauran de facilitar una còpia de la pòlissa de vida on constarà el nom dels beneficiaris d'aquesta. Amb aquesta informació, els beneficiaris podran sol·licitar la indemnització corresponent.

Limitacions per al cobrament de la pòlissa

Aproximadament el 50% de la població espanyola compta amb alguna mena de pòlissa de vida, ja sigui mitjançant la contractació d'assegurances de vida per risc o productes d'estalvi o jubilació. No obstant això, per a poder cobrar la indemnització, és important tenir en compte que existeixen diverses limitacions.

A causa de l'exclusió de les pandèmies en algunes pòlisses de vida, les defuncions a causa del coronavirus han generat múltiples interrogants. En general, les assegurances de vida estan cobrint aquest escenari, però es para esment a l'estat de salut previ de l'assegurat o l'existència de patologies que poguessin haver augmentat el risc de defunció per la COVID-19.

Si la data de contractació de la pòlissa no és molt llunyana, les malalties preexistents a la signatura del contracte solen ser el principal obstacle per al cobrament de la indemnització. A més, l'assegurança pot tenir un període de manca que, si la defunció ocorregués durant aquest, també podria donar limitacions.

En la contractació de les assegurances de vida no val allò que “només ens recordem de Santa Bàrbara quan trona”. Per a evitar aquest tipus de situacions, es recomana contractar una assegurança de vida quan es gaudeix de bona salut. Si ho fem quan es presenti una malaltia o patologia i ho ocultem en el qüestionari de salut, i no ens han realitzat cap revisió mèdica obligatòria per l'import del capital, la companyia asseguradora pot anul·lar la cobertura en cas de defunció i deixar als beneficiaris sense indemnització.